3

Kulturlandskap

Landskapsområder som er preget av slått og beiting og som har en vegetasjon hvor viltvoksende planter vokser, kalles for gammel tradisjonell kulturmark eller kulturlandskap.

Et kulturlandskap er et landskap som har blitt påvirket av menneskelig aktivitet (kultur) som slått og beitedyr gjennom lang tids bruk, og hvor vegetasjon er dominert av viltvoksende plantearter - kulturmarksplanter. 

Det er altså samspillet mellom natur og kultur som har formet landskapet og den vegetasjonen vi finner i Norge i dag, men mange kulturmarkplanter er i tilbakegang fordi leveområdene deres forandres og ødelegges når landskapet gror igjen, bygges ned eller det blir dyrket opp.

Av våre 650-700 engplanter regner vi med at halvparten er helt avhengige av disse områdene for å overleve. I 2006 var 35% av våre truede plante- og dyrearter knyttet til kulturlandskap - dette viser hvor viktig det er å opprettholde kulturlandskap for å sikre det biologiske mangfoldet i naturen.

Engene i det norske landskapet er stort sett skapt av slått og beite og for at disse skal opprettholdes må vi fortsette å bruke de på den tradisjonelle måten. Her hvor du står nå beiter det ikke lengre dyr, og for å få en landskapstype som ligner kulturlandskap må gresset slås og krattskog holdes borte slik at bare større trær får stå igjen. Slik slipper lyset gjennom og planter som krever mye lys kan vokse her, blant annet kan du finne områder med blåveis her om våren.

Om du ser på motsatt side av stien vil du se et område hvor dyr beiter gjennom sommersesongen. Her kan en tydelig se at beiting endrer vegetasjon, blant annet er det mindre grad av kratt og buskestengler her og gresset er kort. Du kan også se et område om er inngjerdet inne i beiteområdet, her foregår det hverken hogst, slått eller beiting og det er markante forskjeller i vegetasjon sett opp mot området det er beitet på. 

Fortellerstemme: Hedi Fagervik

Manusutarbeidelse: Nordlandsmuseet

Fagtekst utarbeidet av: Knut Valberg, Bodø kommune og Nordlandsmuseet

Litteratur/referanser: 

 • Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge, Bioforsk Fokus 9(4) 2014
 • www.kulturarv.no; Kultur, mat- og fôrressurser. Bolette Bele, Liv S. Nilsen og Ann Norderhaug; Bioforsk Midt-Norge
 • www.kulturarv.no; Hvorfor trenger vi kulturlandskapsskjøtsel? Bolette Bele, Ann Norderhaug, Line Rosef; Bioforsk Midt-Norge

   !
   9
   N
   1
   2